Privacyverklaring WorkBoost

 1. Inleiding

WorkBoost B.V. (hierna: WorkBoost) gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website, app en diensten. In deze privacyverklaringstaat beschreven hoe WorkBoost omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Indien je met WorkBoost een (gebruikers)overeenkomst hebt gesloten of in de hoedanigheid van coach, partner of leverancier aan afspraken bent gebonden, gaan die gemaakte afspraken en eventueel bijbehorende verwerkersovereenkomst vóór op de bepalingen van deze privacyverklaring.

Voor het gebruik van de website (https://www.workboost.eu) en de mobiele applicatie (“app“) van WorkBoost geldt deze privacyverklaring. Voor het functioneren daarvan verwerkt WorkBoost gegevens over jou die bestaan uit “persoonsgegevens. Veel daarvan is softwarematig geregeld. Daarom vragen wij je voorafgaand aan het eerste gebruik van de app (de registratie) akkoord te gaan met onze wijze van gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

WorkBoost gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website, app en diensten. WorkBoost verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.
WorkBoost verwerkt jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. WorkBoost wordt ook geen ‘eigenaar’ van de door ons verzamelde persoonsgegevens: Jij blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan WorkBoost verstrekt. Als deze gegevens met jouw toestemming aan jouw coach, consultant en/of docent zijn overgedragen dient ook deze jouw zeggenschap te respecteren.

WorkBoost bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor WorkBoost deze verzamelt of verwerkt.

WorkBoost neemt bij het verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. WorkBoost houdt toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. WorkBoost hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar privacy@workboost.nl .

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast naar de actuele praktijk, verbeteringen van de applicatie en de ontwikkeling van het privacy-recht. De meest recente versie kun je vinden op onze website: https://workboost.nl/privacy . Als gebruiker van de app wordt je automatisch van een wijziging op de hoogte gesteld.

 1. Verantwoordelijke

WorkBoost is een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat WorkBoost beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
WorkBoost is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 1. Contactgegevens

WorkBoost B.V.
Notenstraat 29
2555ZN ’s-Gravenhage
https://www.workboost.eu
privacy@workboost.nl

 1. Verwerken van persoonsgegevens

WorkBoost verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gebruik/voortgang/credits
 • Logingegevens

WorkBoost gebruikt de naam en e-mailadres om contact te kunnen onderhouden. De overige optioneel gegeven informatie, ingevulde opdrachten en beantwoordde vragen, is van nut voor een optimale werking van het ondersteunen van leer- en ontwikkelprocessen. De logingegevens dienen ter voorkoming dat derden zich onbevoegd inzage in de gegevens kunnen verschaffen.

Buiten de opgesomde persoonsgegevens verwerkt WorkBoost alle antwoorden, verslagen en overige input uitsluitend als jij deze zelf aan haar verstrekt. Dat gebeurt als je binnen de app opdrachten uitvoert. Je geeft WorkBoost daarbij toestemming om de gegevens te verwerken op de wijze zoals dat in deze verklaring staat beschreven en te delen met jouw coach, consultant en/of docent.

 1. Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

WorkBoost vraagt je bij het gebruik van haar App niet om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijke persoonsgegevens. Indien je desalniettemin dergelijke gegevens in de uitgevoerde opdrachten deelt, kunnen deze (afhankelijk van de overige gebruiksafspraken) zichtbaar zijn voor jouw coach, consultant en/of docent. WorkBoost zal deze gegevens (onbewust) bewaren voor de eerdergenoemde doelen.

 1. Grondslag van de verwerking

WorkBoost moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. WorkBoost gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het verrichten van haar activiteiten gericht op het ondersteunen van leer en ontwikkelprocessen. De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de WorkBoost-ontwikkelmethodiek, het voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WorkBoost bij gegevensuitwisseling met haar applicatiebeheerder ter verbetering van functionaliteiten van de app, de website en diensten.
Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie, bijvoorbeeld over wijzigingen in functionaliteit van de werking van de app of website en aangepaste voorwaarden.
Bij dit alles geldt uiteraard dat jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaar worden gewogen. Tenslotte verzamelt WorkBoost geanonimiseerde gegevens ter informatie en inspiratie van andere gebruikers.
WorkBoost vraagt je vooraf expliciet om toestemming voor verwerking volgens deze verklaring.

 1. Doel van de verwerking

WorkBoost verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het beheer van de relatie tussen jou en jouw coaches, consultants en/of docenten;
 • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten van WorkBoost aan jou;
 • management van de technische infrastructuur;
 • beantwoorden van vragen en klachten;
 • verstrekken van inlichtingen en informatie aan jou;
 • het op anonieme basis uitvoeren van analyses over het gebruik van de website en app.
 1. Bewaartermijnen

WorkBoost bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG), om de gerechtvaardigde belangen van WorkBoost te behartigen en zo lang als zij daartoe wettelijk verplicht is of zolang daaruit aansprakelijkheden kunnen ontstaan. 

Al jouw persoonsgegevens, inclusief jouw input in de app worden volledig gewist indien je in de app de “verwijder mijn account” functie gebruikt. Je account, inclusief al je persoonsgegevens zullen worden gewist op het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke, te weten jouw bedrijf, organisatie, opleidingsinstituut of coach daar opdracht toe geeft.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

WorkBoost zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, delen of op andere wijze overdragen.

De voor de dienstverlening benodigde subverwerkers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Jouw persoonsgegevens kunnen overigens wel worden ingezien door doorgegeven aan nationale en/of internationale regelgevende, handhavende, openbare of gerechtelijke instanties, wanneer WorkBoost daartoe zijn verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek. Indien subverwerkers voor het verlenen en optimaliseren van hun diensten persoonsgegeven buiten de EER verwerken, gaat dit atijd via een beveiligde verbinding (HTTPS) met minimaal TLS versie 1.2. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan onze de Privacy Officer via privacy@workboost.nl.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Eenieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en kan verzoeken om correctie of verwijdering daarvan. Eventuele toestemming voor de gegevensverwerking kan ieder moment worden ingetrokken. Voorzover de verwerking niet op toestemming berust is bezwaar tegen de verwerking mogelijk. Verwijdering en correctie van gegevens kunnen worden afgewezen voorzover een rechtmatig belang van WorkBoost zich daartegen verzet. Een en ander is aan de orde als de rechtspositie van WorkBoost door de aanpassing wordt geschaad. Daarnaast heeft iedere gebruiker het recht op overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens naar een door deze persoon genoemde organisatie te sturen. Een en ander laat onverlet het recht van WorkBoost om gegevens te verwijderen indien een gebruiker niet aan de aan deelname gestelde eisen voldoet.

Een verzoek of intrekking van toestemming tot, of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens wordt bij voorkeur ontvangen op: privacy@workboost.nl . Er zal vervolgens ter controle contact worden opgenomen met de persoon wiens gegevens het betreft.

 1. Beveiliging

Artikel 32 van de AVG verplicht WorkBoost om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. WorkBoost neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het doel daarvan is ze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of wijziging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Bovendien voldoet WorkBoost bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de volgende verplichtingen:

 • we verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn, zoals is vereist voor de bovengenoemde doeleinden;
 • wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens actueel en accuraat blijven (voor dit laatste kunnen we je vragen de persoonsgegevens die we over jou bewaren te bevestigen en we vragen je ook om ons uit eigen beweging op de hoogte te stellen wanneer jouw persoonlijke omstandigheden veranderen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat jouw persoonsgegevens actueel worden gehouden); en
 • we kunnen gevoelige gegevens over jezelf die je vrijwillig verstrekt verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en strikt zoals vereist voor de hierboven vermelde relevante doeleinden, waarbij de gegevens uitsluitend door het relevante personeel worden ingezien en verwerkt, onder de verantwoordelijkheid van een van onze vertegenwoordigers die is onderworpen aan een verplichting van professionele geheimhouding of vertrouwelijkheid.

Als je hierover desalniettemin twijfels hebt kunt je dat melden bij de Privacy Officer via privacy@workboost.nl.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden wanneer je onze websites bezoekt. We gebruiken cookies voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We gebruiken cookies niet om individuele bezoekers te volgen of om je te identificeren, maar om nuttige informatie te vergaren over de manier waarop onze website en apps worden gebruikt, zodat we deze kunnen blijven verbeteren voor onze gebruikers. Persoonsgegevens die worden gegenereerd door middel van cookies worden in een gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn onderworpen aan uw recht om bezwaar te maken tegen dergelijke gegevensverwerking, zoals hieronder uiteengezet.

In het bijzonder kunnen we de volgende soorten standaardcookies gebruiken:

 • cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface (d.w.z. cookies die jouw voorkeuren van het gebruik van onze website opslaan);
 • verificatiecookies (d.w.z. cookies die jou in staat stellen onze websites te verlaten en ernaar terug te keren zonder jouw identiteit opnieuw te moeten verifiëren);

Je kunt jouw browser zodanig aanpassen dat deze jou op de hoogte stelt wanneer er cookies naartoe worden gestuurd. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je dit ook volledig weigeren door in jouw browser de daarvoor bestemde instellingen aan te passen. Tot slot kunt je ook reeds ingestelde cookies wissen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe je cookies op jouw apparaat kunt beheren de helpfunctie van je browser of ga naar www.aboutcookies.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe je dit kunt doen op een breed scala van browsers.

 1. Rechten en klachten

WorkBoost eerbiedigt de door de wet aan jouw toegekende privacyrechten. Je hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens. Ook kun je – in een aantal gevallen – het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al jouw persoonsgegevens worden verwijderd/gewist.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de servicedesk van WorkBoost, e-mailadres: support@workboost.nl

WorkBoost zal, zo nodig in overleg met de functionaris voor gegevensbescherming, een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. Jouw identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door WorkBoost afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop WorkBoost je verzoek of klacht afhandelt kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl